Goyushijo

Wankan

Rojai

Sai Kata III

Shorin Ryu Kumite Gata II

Shorin Ryu Kumite Gata III

Taikai 2022